İrtibat Formu

Ne alırsanız alın,

En ucuza nasıl alabilceğinizi biliyor musunuz ?

En ucuz evi almak için yapmanız gereken.

Aynı evi almak isteyenlerin bir araya gelip,

Hep beraber aynı satıcıdan,aynı evi en ucuza alabilirsiniz.

Almak istediğiniz evin aynısından almak isteyenleri www.birliktehareket.com sitesinde bulabilirsiniz.

Ya da www.birliktehareket.com sitesinde talebinizi oluşturarak,

Aynı ürünü almak isteyenlerin bir yere toplanmasını sağlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz talebe firmalar teklif versinler,

Siz de eve en ucuz teklif veren firmadan hep birlikte alım yapın.

Ucuza alın.

more

KISIM III
İŞLETMEDE STRATEJİK KARARLAR
A) BİR KARAR SİSTEMİ OLARAK İŞLETME
Yönetim kademelerini dolduran Yöneticilerin zamanlarının çok büyük bir kısmını karar almakla geçirdiklerini hepimiz biliriz. İşte, bu kısımda yö­neticiler tarafından alınan kararların yapısını inceleyerek stratejinin yöne­timdeki yerini belirlemeye çalışacağız.
Karar süreçlerinin karmaşıklığını anlamak için önce izlenen yollan açıklamayı yararlı buluyoruz75. İzlenecek yollardan birincisi, insanların ve işletmenin yönetimi ile ilgilendiğimize göre, özellikle, işletme yöneticileri­nin, gerek kişisel ve gerekse grup içinde karar almak'için ne yaptıklarını meydana çıkarmak gerekir. Bunun için karar alternatifleri ve onların sonuç­ları karşısında ne gibi karşılıklı etkileşmelerle karşılaşılacağını, ne gibi zi­hinsel faaliyetler ve hesaplar yapılacağını ve son seçime varmak için han­gi kurallara uyulacağını bilmek gerekir. Bir karar teorisinin kurulması için filozofların, psikologların, iktisatçıların ve matematikçilerin uzun zaman­dan beri yaptıkları kıymetli çalışmaları ve katkılarını övünerek anmamız ge­rekir. Bu çalışmalar halen büyük bir başarı ile devam ettirilmektedir.

"Otur artık dostum, otur," dedi Westfield. "Unut şu­nu. Üstüne bir bardak içki iç. Bu boğucu sıcakta tartış-ı naya değecek bir şey değil."
"Tanrım," dedi Ellis biraz daha sakin bir sesle. İleri
30


geri bir-iki adım attı. "Tanrım, sizi
dırlar. Gerçekten anlamıyorum. İht
|Or ortada hiçbir neden yokken kulü
[itiyor ve siz hepiniz ağzınızı bile a
flUZ. Aman Tanrım, şimdi bizim bu
.111 lamız gerekirdi. Eğer yönetmeye
fliye temizlemedik ki? Burada tarih
.ıhmış bir avuç kara domuzu yönet
Bnlan anlayacakları tek biçimde yö
Onlara bizimle eşitlermiş gibi davra
piçler de bunu kabul ediyorsunuz. İ
.n/de üniversitelerinden birinde i
I (indine doktor diyen kara bir may
Itn, Westfield. Şu diz atan, rüşvet al
il horoz gibi böbürleniyorsun. Max
. .ılı fahişelerin peşinde koşarak geç
idlnda pis kokulu küçük bir orospu

ı |ler karıştırdığını öğrendim.

Moloz taş ve tuğla karışımı duvarlıdır. Kare planlı bir camidir. 9,50x9,50 m. boyu­tundadır. Türk barok usulünde yapılmış­tır. Sütunları, kabartma motifleri ve mima­ri özelliği bakımından güzel bir eserdir. Ca­minin önünde 12 sütunlu ve mermer ha­vuzlu, motiflerle süslü güzel bir şadırvanı vardır. Camiye 15 basamaklı bir merdiven­le çıkılır. Son cemaat yeri 4 yuvarlak sütun üzerine 3 kubbelidir. Tek şerefeli yüksek minaresi sağdadır. Dış kapışım kenarları mermerdir. İç kapısının üstünde hicri 1170 (miladi 1756) tarihli yapım yazıtında şu yazılar yer almıştır. "
Her kim bu camii kılmış, binası
müstedam olsun
İlâhi ruzu mahşerde şefii Mustafa olsun
Sahibül hayrat velhasanet elhaç
Abdülaziz efendi 1170"
Üç kat pencerelidir. Camiyi örten 12 küçük pencereli kubbenin içi madalyon ve çiçek motifleriyle süslemeli olup dört köşe­sinde kuleler yer almıştır. Yüksek boydaki mihrabı da kabartma halinde bitkisel ve hayvansal motiflerle bezenmiştir. Caminin kemerli olan alt kısmı bir kapalı çarşı ola­rak kullanılmaktadır.
Yanında bulunan medresesi 1954~yılm-da onarılarak vakıflar öğrenci yurdu haline getirilmiştir. Mihrap duvarının önünde ise kare planlı ve kubbeli Cihanoğlu türbesi yer almıştır.